سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات استراتژیک 
پژوهشگر و مدیریت پژوهشى 
1371/07/01 
1375/07/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات اسلامى 
پژوهشگر و مدیریت پژوهشى 
1374/07/01 
1380/07/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز تحقیقات دار الحدیث 
مدیر گروه رجال- معاونت پژوهشی و آموزشی مرکز 
1377/07/01 
1384/07/02 
اجرائى- علمى 
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 
فعالیت پژوهشى، مدیریت و راه اندازی واحد پژوهش های گفتاری 
1381/07/01 
1382/07/01 
اجرائى- علمى